Informacje i ogłoszenia

Projekt: „Z POWER-em w życie”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie: „Z POWER-em
w życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 4 grudnia 2019 r. będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc w projekcie. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 513 066 421, www.zpoweremwzycie.pl
Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące warunki uczestnictwa :

 • osoby od 15 do 29 r.ż,

 • bierne zawodowo (w tym również osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  tzw. młodzież NEET (osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

 • zamieszkujące  subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski ,tarnowski, brzeski) – dotyczy osób niepełnosprawnych.

 • zamieszkujące obszary wiejskie w subregionie tarnowskim – dotyczy pozostałych osób bez  orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Listy rankingowe będą ogłaszane cyklicznie, po zebraniu grupy około 10-11 osobowej, średnio raz na 1 –2 miesiące w zależności od liczby zgłoszeń.

UDZIAŁ W PROJEKCIE BEZPŁATNY

 

Projekt Małopolski Tele-Anioł

     Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

 • funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,

 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.

W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie proszone są o zgłaszanie się do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Spoełcznej w Czchowie, ul. Szkolna 1 lub pod nr tel. 14 66 36 565 wew. 25

Z informacjami o projekcie można zapoznać się na stronie www.malopolska.pl/teleaniol lub uzyskać informacje bezpośrednio w biurze projektu pod nr 12 61 60 611.

Poprawiony ( piątek, 22 listopada 2019 10:21 )

 

Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

 

Poprawiony ( czwartek, 07 listopada 2019 07:08 )

 

Akcja „STOP PRZEMOCY”

  stopprzemocy   W dniu 24.10.2019 r. podczas Spartakiady Przedszkolaka 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję „STOP PRZEMOCY” w ramach rozwoju działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stoisko miało na celu edukację dzieci z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Dużą popularnością cieszyły się malowanki, ale również można było grać w gry oraz układać puzzle. Dzieci oraz opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali foldery informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ideą spartakiady było promowanie dobrych relacji poprzez wspólne zabawy, uświadomienie społeczności czym jest przemoc oraz gdzie uzyskać fachową pomocy.

Doskonałą atrakcją okazało się spotkanie z funkcjonariuszami Policji oraz Inspektorem Gryfem (maskotka policji), którzy przybliżyli dzieciom jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak być widocznym na drodze.

W zmaganiach sportowych brały udział przedszkolaki oraz uczniowie z zerówek
z Czchowa, Domosławic, Jurkowa , Tymowej, Tworkowej, Wytrzyszczki i Złotej. Po rywalizacji czekały na dzieci zjeżdżalnie oraz poczęstunek a także odbiór upragnionych nagród.

Poprawiony ( poniedziałek, 04 listopada 2019 08:43 )

 

Świadczenie uzupełniające

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,

 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ukończyła 18 lat,

 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem,
  oraz:

 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłek stały, zasiłek okresowy (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno – rentowych, albo

 • jest uprawniona do w/w świadczeń (emerytury, renty albo inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno – rentowych),

ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 600 zł

WAŻNE!!! Przy ustalaniu kwoty 1 600 zł nie uwzględnia się kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia

Pobyt w ZOL lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym (np. DPS) nie stanowi przeszkody do przyznania i pobierania świadczenia uzupełniającego.

WARUNEK NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Poprawiony ( poniedziałek, 28 października 2019 07:44 )

Więcej…

 

AKCJA ZIMA 2019/2020

akcja-zima-500x500-s

AKCJA ZIMA 2019/2020

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność
i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na wychłodzenie organizmu.

Apeluje aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków okresu jesienno-zimowego.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

TELEFONY KONTAKTOWE

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie - 14 66 36 565

 • Komisariat Policji w Czchowie- 14 66 36 007 lub 997

 • Pogotowie - 999

 • Bezpłatny telefon alarmowy - 112

Informujemy także, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie:  http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne”

P.o. Kierownika MOPS Czchów

Marzena Potoczek

Poprawiony ( poniedziałek, 21 października 2019 09:37 )

 

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie „Łamiemy Bariery”

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie „Łamiemy Bariery” osoby, które są bierne zawodowo, do 29 roku życia, zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności z całego obszaru Małopolski oraz osoby z terenów wiejskich, słabo zaludnionych (tj. DEGURBA 3). Rekrutacja odbędzie się w dniach 16- 18 października 2019r. Projekt będzie realizowany od 1.10.2019r. do 31.03.2021r. Szczegóły na stronie www.lamiemybariery.pl

Więcej…

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 8